MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

 

25/03/2021

Nghị định số 26/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

1

25/03/2021

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý giống cây trng lâm nghiệp.

15

28/03/2021

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính Dán đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

31

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

30/03/2021

Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

45

31/03/2021

Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

67

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

 

04/03/2021

Thông tư số 03/2021/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng BY tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

70

10/03/2021

Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

77

31/03/2021

Thông tư số 01/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương.

81