MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

 

28/01/2021

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

1

05/02/2021

Quyết định số 174/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030.

32

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

22/01/2021

Thông tư số 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

38

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

 

31/12/2020

Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo của lực lượng quản lý thị trường.

77

10/03/2021

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho y ban Nhân dân Thành phố Nội.

87

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

94