MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

31/12/2020

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

1

31/12/2020

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

24

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

31/12/2020

Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

46

07/01/2021

Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

69

 

CÁC BỘ KHÁC

 

11/12/2020

Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học & Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung h trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

71

30/12/2020

Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

76

30/12/2020

Thông tư số 40/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do BGiao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách Trung ương.

81

31/12/2020

Thông tư số 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

83

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

90