MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

31/12/2020

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Tiếp theo VBPQ số 05/2021).

1

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

31/12/2020

Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

61

31/12/2020

Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

66

 

CÁC BỘ KHÁC

 

23/12/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

72

31/12/2020

Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

81

31/12/2020

Thông tư số 22/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động Thẻ ngân hàng.

88

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

89