MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

14/12/2020

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLuật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

1

18/12/2020

Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

39

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

13/11/2020

Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

40

16/11/2020

Thông tư số 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

52

 

CÁC BỘ KHÁC

 

18/11/2020

Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng BGiao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

67

24/11/2020

Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản lý đi truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

76

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

85