MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

03/10/2020

Quyết định số 1499/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

1

07/10/2020

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

4

 

CÁC BỘ KHÁC

 

29/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

14

13/10/2020

Thông tư số 04/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ hội, quỹ từ thiện.

15

19/10/2020

Quyết định số 1523/2020/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của BKế hoạch và Đầu tư.

49

21/10/2020

Thông tư số 09/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  qui định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

69

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản

87