MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

01/07/2020

Nghị định số 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

1

01/07/2020

Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân việt nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

6

03/07/2020

Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

12

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

30/06/2020

Thông tư số 14/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương.

13

17/07/2020

Thông tư số 17/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí.

27

 

CÁC BỘ KHÁC

 

08/07/2020

Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng BThông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

36

10/07/2020

Quyết định số 2624/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực qun lí Nhà nước của Bng nghiệp và Phát trin Nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020.

49

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản.

87