MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

08/04/2020

Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

1

08/04/2020

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

8

08/04/2020

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

12

20/04/2020

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

21

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

17/04/2020

Thông tư số 30/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

29

04/05/2020

Thông tư số 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

39

05/05/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

40

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

09/03/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi  nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

41

06/04/2020

Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

51

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản.

87