MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

19/02/2020

Quyết định số 283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

1

28/02/2020

Nghị quyết số 20/NQ-CP của  Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

8

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

20/02/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

09

 

CÁC BỘ KHÁC

 

10/02/2020

Thông tư số  01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

44

14/02/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

55

21/02/2020

Thông tư số  03/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

61

 

Hiệu lực pháp luật của văn bản.

87