MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

05/01/2020

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022.

1

10/01/2020

Quyết định số 44/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chnh phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050.

13

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

31/12/2019

Thông tư số 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

15

06/01/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do BGiao thông vận tải quản lí.

63

 

CÁC BỘ KHÁC

 

26/12/2019

Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

64

27/12/2019

Thông tư số 26/2019/TT-BNN ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra Nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

78

 

Hiệu lực pháp luật.

83