MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

03/01/2020

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

1

03/01/2020

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

8

07/01/2020

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chnh phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

9

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

26/12/2019

Thông tư số 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam.

12

03/01/2020

Thông tư số 01/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lí và giám sát hoạt động bảo hiểm.

29

 

CÁC BỘ KHÁC

 

11/11/2019

Thông tư số 08/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

63

17/12/2019

Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ca Bộ Giao thông vận ti quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

65

27/12/2019

Thông tư số 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

67

 

Hiệu lực pháp luật.

78