MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

16/09/2019

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

1

23/09/2019

Nghị quyết số 73/2019/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh  việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

3

23/09/2019

Nghị định số 74/2019/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

10

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

05/09/2019

Thông tư số 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

23

09/09/2019

Thông tư số 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

23

 

CÁC BỘ KHÁC

 

30/08/2019

Thông tư số 14/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.

28

30/08/2019

Thông tư số  24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

38

04/09/2019

Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lí của cảng vụ hàng hải.

59

11/09/2019

Quyết định số 15/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chc, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lí doanh nghiệp, cử người đại diện quản lí phần vốn Nhà nước tại doanh nghip thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

61

 

Hiệu lực pháp luật.

82