MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

15/08/2019

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán  cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

1

16/08/2019

Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

7

21/08/2019

Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm..

10

22/08/2019

Quyết định số 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

12

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

05/08/2019

Quyết định số  1325/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

16

08/08/2019

Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lí và sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

39

16/08/2019

Thông tư số 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC  ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

55

20/08/2019

Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lí và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

55

21/08/2019

Thông tư số 55/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lí các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

56

 

CÁC BỘ KHÁC

 

07/08/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.

69

12/08/2019

Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng BGiao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

77

 

Hiệu lực pháp luật.

79