MỤC LỤC

 

 

QUỐC HỘI

 

13/06/2019

Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc.

1

 

CHÍNH PHỦ

 

14/06/2019

Quyết định s734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định đi tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái nh Dương (CPTPP).

10

11/07/2019

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước..

14

19/07/2019

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam.

34

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

19/07/2019

Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

38

23/07/2019

Thông tư số 46/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

44

 

CÁC BỘ KHÁC

 

10/07/2019

Quyết định số 1291/-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý ca BGiao thông Vận tải.

48

17/07/2019

Quyết định số 1603/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của BTư pháp.

70

25/07/2019

Quyết định số 1696/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTư pháp.

76

 

Hiệu lực pháp luật.

79