MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

27/06/2019

Quyết định s23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

1

05/07/2019

Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về giải thưởng HCMinh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

5

11/07/2019

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

23

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

05/07/2019

Quyết định s2024/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng BCông Thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAPMAP.

31

08/07/2019

Thông tư số 09/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

32

 

CÁC BỘ KHÁC

 

28/06/2019

Thông tư số 01/2019/TT-BXD của BXây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BXây dựng ban hành hoặc Liên tịch ban hành.

47

05/07/2019

Thông tư s02/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

51

11/07/2019

Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

53

17/07/2019

Thông tư s 11/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

77

19/07/2019

Thông tư s 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng B Thông tin và Truyền thông quy định về quản lí và sử dụng tài nguyên Internet.

80

 

Hiệu lực pháp luật.

84