MỤC LỤC VBPQ SỐ 28

 

 

CHÍNH PHỦ

 

07/06/2019

Quyết định số  705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

1

13/06/2019

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

5

17/06/2019

Nghị định số 53/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

16

19/06/2019

Quyết định số  21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quuyết định Danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông.

20

25/06/2019

Chỉ thị số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020.

21

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

11/06/2019

Thông tư số 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của BTài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lí, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

31

12/06/2019

Thông tư số 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát  tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGiao dịch chứng khoán, trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam.

32

 

CÁC BỘ KHÁC

 

20/05/2019

Quyết định số 1899/QĐ-BYT của BY tế về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lí Nhà nước của BY tế.

34

24/05/2019

Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLao động - Thương binh và hội ban hành, liên tịch ban hành.

71

24/06/2019

Thông tư số 05/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

78

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

80