MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

10/05/2019

Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

1

15/05/2019

Nghị định số 41/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

3

16/05/2019

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

11

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

14/05/2019

Thông tư số 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

29

15/05/2019

Quyết định s1407/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người/hành lí nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm hành lí thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế.

30

 

 

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

22/04/2019

Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lí chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bng nghiệp và Phát triển nông thôn.

38

14/05/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

41

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

77