MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

10/04/2019

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

1

23/04/2019

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

19

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

18/03/2019

Thông tư số 15/2019/TT-BTC  hướng dẫn cơ chế quản lí tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

44

03/04/2019

Thông tư số 18/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

54

05/04/2019

Quyết định s611/-BTC về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018.

54

09/04/2019

Thông tư số 19/2019/TT-BTC về việc i bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng BTài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

 

61

 

 

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

29/03/2019

Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

62

09/04/2019

Quyết định s 616/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ng bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

67

19/04/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

74

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

77