MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

06/11/2018

Quyết định s1486/2018/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020.

1

06/11/2018

Quyết định s1491/2018/QĐ-TTg ban hành Kế hoch xây dng mt s văn bn quy phm pháp lut có liên quan đến phát trin Th đô Hà Nội.

4

07/11/2018

Nghị định s150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

6

09/11/2018

Nghị định s154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của BKhoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

8

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

13/09/2018

Thông tư s84/2018/TT-BTC quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công.

20

15/11/2018

Thông tư s105/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép nhận chìm ở biển.

22

15/11/2018

Thông tư s106/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

23

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

06/11/2018

Thông tư s41/2018/TT-BCT quy định về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

24

12/11/2018

Thông tư s42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của BCông Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-Lân.

26

12/11/2018

Quyết định s4243/2018/QĐ-BCT giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.

27

15/11/2018

Thông tư s44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ lào và Campuchia.

28

15/11/2018

Thông tư s47/2018/TT-BCT Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lí Nhà nước của Bộ Công Thương.

29

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

31/08/2018

Thông tư s12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các Chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia.

38

11/09/2018

Thông tư s50/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kí kết và thực hiện Hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do BGiao thông vận tải quản lí.

41

28/09/2018

Thông tư s25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế  bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

47

05/10/2018

Thông tư s08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lí nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

51

15/10/2018

Thông tư s14/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

54

17/10/2018

Thông tư s17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

67

23/11/2018

Quyết định s1685/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lí Nhà nước của BLao động - Thương binh và hội.

70

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

75