MỤC LỤC

 

 

CHÍNH PHỦ

 

05/09/2018

Quyết định s38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

1

12/09/2018

Nghị định s119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2

13/09/2018

Nghị định s120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

17

13/09/2018

Nghị định s121/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của  Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2016 - 2020.

20

17/09/2018

Nghị định s123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

20

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

08/08/2018

Thông tư s69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

26

15/08/2018

Thông tư s73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước.

32

21/08/2018

Thông tư s78/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

37

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

31/08/2018

Thông tư s24/2018/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương.

38

12/09/2018

Thông tư s25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

40

14/09/2018

Thông tư s26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

42

 

 

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

14/08/2018

Thông tư s 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, i bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lí Nhà nước của BTài nguyên và Môi trường.

49

20/08/2018

Quyết định s 4235/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

51

21/08/2018

Thông tư s 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

52

28/08/2018

Quyết định s 3435/2018/-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất acephate, diazinon, malathion, zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

60

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

  65