CHÍNH PHỦ

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lí bảo lãnh Chính phủ.

Nghị định s 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

CÁC BỘ KHÁC

Thông tư số 14/2018/TT- BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định Mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư số 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.