CHÍNH PHỦ

 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

1

Nghị định s 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

13

Quyết định số 19/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

33

NGÂN HÀNG

 

Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

38

Thông tư số 12/2018/TT-NHNN sửa đi, b sung mt s Điu ca Thông tư s22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 ca Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam hưng dn thc hin chính sách tín dng theo Ngh đnh s67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 ca Chính ph v mt s chính sách phát trin thy sn.

44

Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

46

CÁC BỘ KHÁC

 

Thông tư số 19/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

75

Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SNông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

78

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

82