CHÍNH PHỦ

Quyết định s273/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nghị định s 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

NGÂN HÀNG

Thông tư s09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Thông tư s 10/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi.

CÁC BỘ KHÁC

Quyết định số 767/QĐ-BGTVT công bố Phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.