CHÍNH PHỦ

 

Quyết định s04/QĐ-TTg ban hành quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

1

Nghị định s14/NĐ-CP quy đnh chi tiết v hot đng thương mi biên gii.

5

Nghị quyết s08/NQ-CP về Chương trình hành đng của Chính ph thc hin Ngh quyết s 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 ca Hội ngh ln th sáu Ban chp hành Trung ương khóa XII v tiếp tc đi mi h thng t chc và qun lý, nâng cao cht lưng và hiu qu hot đng ca các đơn v s nghip công lp.

11

Quyết định s126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018.

23

Quyết định s140/QĐ-TTg phê duyt Dự án “Điu tra, đánh giá, phân loi và xây dng cơ s d liu v ngun thi”.

25

Quyết định s153/QĐ-TTg phê duyt Chương trình mc tiêu công ngh thông tin giai đon 2016 - 2020.

29

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Thông tư số 34/TT-BCT sửa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 ca Bộ trưng Bộ Công Thương quy đnh trình t, th tc b sung, điều chnh quy hoch và qun lý đu tư đi vi d án đu tư xây dng công trình kho xăng du, kho khí hóa lng, kho khí thiên nhiên hóa lng.

34

Thông tư số 35/TT-BCT bãi b Thông tư s 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Công Thương quy đnh chi tiết việc đăng ký Danh mc hàng nhp khu, tạm nhp - tái xut ca nhà thu nưc ngoài trong lĩnh vc xây dng ti Vit Nam.

35

Quyết định s94/QĐ-BCT về vic công b th tc hành chính mi ban hành lĩnh vc Dầu khí thuc thm quyn gii quyết ca Bộ Công Thương.

35

CÁC BỘ KHÁC

 

Thông tư số 29/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu.

40

Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

44

 

 

Thông tư số 30/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

51

Quyết định s28/QĐ-BNV ban hành kế hoạch t chc thi nâng ngch công chc trong các cơ quan Nhà nước và đơn v s nghip công lp ca Nhà nước.

54

Thông tư số 01/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

59

Quyết định s126/QĐ-BTTTT ban hành danh mc văn bn quy phm pháp lut hết hiu lc toàn b hoc mt phn thuộc lĩnh vc qun lý Nhà nưc ca Bộ Thông tin và Truyn thông năm 2017.

72

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan

84

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018.

88

Chuyên mục Tư vấn pháp luật.

92