CHÍNH PHỦ

Nghị định s156/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định s157/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định s158/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định s159/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy đnh v kinh doanh dch v logistics.

Nghị định số 32/QĐ-TTg sửa đi, b sung mt s điu ca Quyết đnh s 1378/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2013 ca Thng Chính ph phê duyt Quy hoch mng lưi đi din ca các cơ quan thông tn, báo chí Vit Nam nước ngoài đến năm 2020.

Quyết định số 50/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg về vic bãi b Quyết đnh s 72/2013/QĐ-TTG ngày 26 tháng 11 năm 2013 ca Thng Chính ph quy đnh cơ chế, chính sách tài chính đi vi khu kinh tế cửa khu.

NGÂN HÀNG

Thông tư số 20/2017/TT-NHNN quy định về bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính.

Thông tư số 22/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007.

CÁC BỘ KHÁC

Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT quy đnh v an toàn và phòng nga ô nhim môi trưng khi vn chuyn hàng nguy him bng tàu bin.

Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng BGiao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lí văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

Thông tư số 29/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018