MỤC LỤC
               QUỐC HỘI
 
24/11/2017
Quốc Hội ban hành luật số 21/2017/QH14 về Luật Quy hoạch.
1
 
 
CHÍNH PHỦ
 
 
15/11/2017
Nghị định số 124/2017/NĐ-CPcủa Chính phủ quy đnh v đu tư ra nưc ngoài trong hot đng du khí.
21
 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
23/10/2017
Thông tư số 22/2017/TT-BCTcủa Bô Công Thương quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia.
33
 
16/11/2017
Thông tư số 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thươngquy định nội dung, trình tự thực hiện các Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.
41
 
23/11/2017
Thông tư số 24/2017/TT-BCTcủa Bộ Công Thươngquy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.
60
 
 
CÁC BỘ KHÁC
 
 
07/11/2017
Thông tư số 39/2017/TT - BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
67
 
 
15/11/2017
Thông tư số 04/2017/TT - BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
69
 
 
 
 
 
 
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
75
 
 
Chuyên mục Tư vấn pháp luật.
81