MỤC LỤC
 
           CHÍNH PHỦ
 
16/11/2017
Nghị định s126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyn doanh nghip Nhà nước và Công ty trách nhim hu hn mt thành viên do doanh nghip Nhà nước đu tư 100% vn điu l thành Công ty c phn.
1
 
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
 
25/10/2017
Thông tư s116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam.
28
 
 
CÁC BỘ KHÁC
 
 
28/09/2017
Thông tư s33/2017/TT-BGTVTcủa Bộ Giao thông vận tảisửa đi, b sung mt sĐiu ca Thông tư s 54/2013/TT-BGTVTngày 16 tháng 12 năm 2013 ca Bộ trưng BộGiao thông vn ti Quy định v s quan kim tra tàu bin.
62
 
29/09/2017
 
Thông tư s20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đi, b sung mt sĐiu ca Thông tư s 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ca BộCông Thương Quy định chi tiết mt s ni dung ca Ngh đnh s 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 ca Chính ph v khuyến công.
63
 
29/09/2017
Thông tư số 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định phương pháp tính lãi trong hot đng nhn tin gi, cp tín dng gia t chc tín dng vi khách hàng.
64
 
16/11/2017
Thông tư s23/2017/TT-BCTcủa Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các chính sách có mới có hiệu lực từ tháng 12/2017.
86
 
 
Chuyên mục Tư vấn pháp luật.
90