MỤC LỤC
 
CHÍNH PHỦ
 
 
 
 
 
18/08/2017
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lí vi phạm hành chính.
1
 
18/08/2017
Nghị định số 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
29
 
01/09/2017
Nghị định số 101/2017/NĐ-CPvề đào tạo, bi dưng cán b, công chc, viên chc
29
 
01/09/2017
Nghị định số 102/2017/NĐ-CPvề đăng ký bin pháp bo đm.
39
 
03/09/2017
Nghị định số 1305/QĐ-TTgban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016.
55
 
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
 
19/07/2017
Quyết định số 1357/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
57
 
15/08/2017
Thông tư số86/2017/TT-BTChưng dn mt s điu ca ngh đnh s 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.
58
 
06/09/2017
Quyết định số 2999/QĐ-TCHQvề việc ban hành Quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
65
 
 
CÁC BỘ KHÁC
 
 
30/08/2017
Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXHquy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
85
 
07/09/2017
Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.
87
 
11/09/2017
Thông tư s17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
 
90
 
 
Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.
92
 
 
Chuyên mục tư vấn pháp luật.
95