MỤC LỤC
 
 
           CHÍNH PHỦ
 
03/07/2017
Nghị định số 77/2017/NĐ-CPvề việc quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại tại cửa khẩu cảng.
01
 
03/07/2017
Nghị định số 78/2017/NĐ-CPvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/06/2017
BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư s64/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.
20
 
 
 
27/06/2017
Thông tư s65/2017/TT-BTC về việc Ban hành Danh mc hàng hóa xut khu, nhp khu Vit Nam.
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC BỘ KHÁC
 
 
06/06/2017
 
22
 
 
Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.
86
 
 
Các chính sách mới có hiệu lực từ Tháng 8/2017.
Chuyên mục Tư vấn pháp luật.
88
91