MỤC LỤC

 

CHÍNH PHỦ

 

14/04/2017

Nghị định s44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1

 

21/04/2017

Nghị định s45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch Tài chính 05 năm và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách Nhà nước 03 năm.

2

 

21/04/2017

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy đnh v điu kin Đầu tư và hot đng trong lĩnh vc Giáo dc.

11

 

 

28/04/2017

BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư s40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

50

 

12/05/2017

Thông tư số 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

57

 

 

CÁC BỘ KHÁC

 

 

17/04/2017

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

60

 

 

03/05/2017

 

Quyết định số 631/2017/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

67

 

19/05/2017

Quyết định số 2886/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của Thành phố Hà Nội.

68

 

22/5/2017

Quyết định số 2897/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

69

 

17/05/2017

Thông tư số 02/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động bao thanh toán của Tổ chức Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

71

 

12/05/2017

Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội.

78

 

 

 

 

 

 

Hiệu lực pháp luật và văn bản liên quan.

80

 

 

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017

83

 

 

Chuyên mục Tư vấn pháp luật.

86